Karachi Region

 
 
 
S. No.
Designation
Name

Date of Posting

01
  Additional IGP, Karachi Range   Mr. Ghulam Nabi Memon, PSP   15.07.2019
02
  DIGP Admin, Karachi Range   Dr. Muhamamd Amin Yousufzai, PSP   23.03.2020
03
  ADIGP Establishment, Karachi Range   Vacant   --
04
  ADIGP T&T, Karachi Range   Vacant   --
05
  ADIGP Finance, Karachi Range   Vacant   --
06
  ADIGP Legal, Karachi Range   Vacant   --
07
  SP Complaint Cell, Karachi   Mr. Asim Ali Bhutto, SPS   12.07.2019
08
  SP Security-I, Karachi  

Malik Muhammad Asghar Usman, PSP

  09.08.2018
09
  SP Security-II, Karachi   Vacant (Lookafter by Mr. Abdullah Memon, PSP, SP/SSU, Karachi)   13.10.2020
10
  DIGP Police Security & Emergency Service Division, Karachi Range   Lt. (R) Maqsood Ahmed, PSP   04.02.2019
11
  SP/HQ Police Security & Emergency Service Division, Karachi Range   Vacant (Lookafter by Mr. Abdullah Memon, PSP, SP/SSU, Karachi)   11.02.2020
12
  SP Inspection of Private Security Companies Cell (PSCC), Karachi   Vacant   --
13
  SP Foreigners Security Cell, Karachi   Mr. Abdul Qayyum Pitafi, PSP   01.08.2019
14
  SSP/Commandant SSU, Karachi   Dr. Farrukh Ali, PSP   18.11.2020
15
  SP Special Security Unit, Karachi   Ms. Irum Awan, PSP   19.11.2020
16
  SP Special Security Unit, Karachi   Vacant   --
17
  SP Special Security Unit, Karachi  
Dr. Muhammad Najeeb Khan
  12.11.2020
18
  SP Special Security Unit, Karachi  
Mr. Abdullah Memon, PSP
  04.11.2019
19
  SP Crowd Management Unit, Karachi   Vacant   --
20
  SP Court Police, Karachi   Capt (R) Muhamamd Asad Ali Chaudhri, PSP   14.01.2019
21
  SP Muhafiz Karachi   Vacant (Lookafter by Mr. Abdullah Memon, PSP)   10.12.2019
22
 
SP Madadgar-15
  Vacant (Lookafter by Mr. Abdullah Memon, PSP )   10.12.2019
23
  DIGP CIA, Karachi   Mr. Muhamamd Arif Hanif, PSP   03.11.2018
24
  ADIGP CIA Karachi   Syed Jahangir Ali, SP   28.01.2020
25
  SSP Anti Vehicle Lifting Cell, (AVLC) Karachi   Mr. Muhammad Arif Aslam Rao, PSP   08.12.2020
26
  SSP-II Anti Vehicle Lifting Cell (AVLC), Karachi   Mr. Saadat Ali Yasin, PSP   14.04.2020
27
  SSP Specialized Investigation Unit (SIU) Karachi   Capt. (R) Haider Raza, PSP   22.07.2020
28
  SSP Anti Violent Crime Cell (AVCC) Karachi   Mr. Abdullah Ahmad, PSP   15.10.2020
29
  DIGP EAST ZONE KARACHI   Mr. Muhammad Nouman Siddiqui, PSP   20.03.2020
30
  SP Investigation East-I (East), Karachi   Mr. Junaid Ahmed Shaikh, PSP   18.11.2020
31
  SP Investigation East-II (Malir), Karachi   Mr. Imran Qureshi, PSP   08.12.2020
32
  SP Investigation-III (Korangi), Karachi   Syed Salman Hussain, PSP   18.11.2020
33
  SP Headquarters, East Zone Karachi   Vacant   ---
34
  SSP District East, Karachi   Mr. Sajid Amir Suddozai, PSP   20.06.2020
35
  SP Complaint Cell, District East, Karachi   Mr. Muhammad Azam Jamali, PSP   09.12.2020
36
  SSP District Korangi, Karachi   Capt. (R) Faisal Abdullah, PSP   01.10.2019
37
  SSP District Malir, Karachi   Syed Irfan Ali Bahadur, PSP   14.07.2020
38
  SP Complaint Cell, District Malir, Karachi   Vacant   ---
39
  DIGP SOUTH ZONE KARACHI   Mr. Javed Akbar Riaz, PSP (On Leave)
Lookafter by Mr. Iqbal Dara, PSP
  14.07.2020
22.12.2020
40
 
SP Investigation-I, South (South), Karachi
  Mr. Muhammad Imran Mirza, PSP   05.11.2020
41
 
SP Investigation-II, South, (City) Karachi
  Mr. Mukhtiar Ahmed Khashkheli, SP   25.10.2019
42
 
SP Investigation-III, South, (Keamari) Karachi
  Mr. Hasam Bin Iqbal, PSP   10.12.2020
43
  SP Headquarter South (Garden), Karachi   Mr. Amjad Hayat, PSP   04.11.2020
44
  SSP District South, Karachi   Mr. Zubair Nazir Shaikh, PSP   08.12.2020
45
  SP Saddar Division, District South Karachi   Ms. Zahida Parveen, PSP   30.11.2020
46
  SP Complaint Cell, District South Karachi   Vacant   ---
47
  SSP District City, Karachi   Mr. Sarfraz Nawaz Shaikh, PSP   08.12.2020
48
  SSP District Keamari, Karachi   Mr. Fida Hussain Janwari, PSP   08.12.2020
49
  DIGP WEST ZONE KARACHI   Capt. (R) Asim Khan, PSP   23.03.2020
50
 
SP Investigation-I, District West, Karachi
  Mr. Abid Hussain Qaimkhani, PSP   10.12.2020
51
 
SP Investigation-II, District West, Karachi
  Ms. Shahla Qureshi, PSP   10.12.2020
52
  SP Headquarter, District West, Karachi   Mr. Javed Khan Tanoli, PSP   14.11.2019
53
  SSP District West, Karachi   Ms. Suhai Aziz, PSP   08.12.2020
54
  SP Complaint Cell, District West Karachi   Vacant   --
55
  SSP District Central, Karachi   Lt. (R) Ghulam Murtaza Tabasam, PSP   08.12.2020
56
  SP Complaint Cell, District Central Karachi   Mr. Muhamamd Jamil Siddiqui,SP   12.07.2019
57
  DIGP TRAFFIC KARACHI RANGE   Mr. Iqbal Dara, PSP   12.12.2020
58
  ADIGP (Admin) Traffic Karachi   Vacant   --
59
  SP Traffic, South, Karachi   Mr. Muhammad Ahmed Baig, SP   13.08.2020
60
  SP Traffic, East, Karachi   Ms. Farah Umbreen SPS   06.02.2020
61
  SP Traffic, West, Karachi   Mr. Irfan Mukhtar Bhutto, PSP   30.11.2020
62
  SP Traffic, Central, Karachi   Mr. Aijazuddin, PSP   12.07.2019
63
  SP Traffic, Malir, Karachi   Ms. Naseem Ara Panhwar, PSP   30.11.2018
64
  SP Traffic, Korangi, Karachi   Mr. Latif Ahmed Siddiqui, SP   27.08.2019
65
  SP Traffic, City, Karachi   Mr. Shahid Mian, PSP   26.08.2019