Rapid Response Force

 

S. No.
Designation
Name
Date of
Posting
01
  DIGP RRF, Sindh   Mr. Khadim Hussain Rind, PSP   16.01.2021
02
  ADIGP RRF, Karachi   Mr. Zia Muhammad Baloch, SPS  

17.09.2019

03
  SP RRF, Naval Base, Karachi   Syed Muhammad Ali Raza, PSP   24.07.2020
04
  SP RRF, Al-Falah, Karachi   Mr. Saqib Ibrahim, PSP   25.11.2020
05
  DIGP/Commandant SPU, Sindh   Lookafter by Mr. Munir Ahmed Shaikh, PSP
Mr. Asif Aijaz Shaikh, PSP (On Leave)
  30.12.2020
26.04.2019
06
  SP SPU, RRF Karachi   Vacant   --